INTRODUCTIE

Beste vriend,

U hebt gekozen voor de Nederlandstalige bijbellessen. Lessen vol

fundamentele waarden die onmisbaar zijn voor een levende geloofsrelatie en

actieve wandel met Jezus Christus.

Het is mij een groot voorrecht u deze lessen te mogen doorgeven. Lessen die

door Gods genade in het wandelen met Jezus op mijn weg gekomen zijn. Lessen

die door het samen met God te wandelen ge­groeid zijn. Geen theorie of filosofie uit

boekjes maar praktijklessen uit een leven dat geborgen is met Christus in God en

vanuit een Bijbels fundament.

Mijn persoonlijke ervaring uit de afgelopen ruim 25 jaar is dat boeken vaak slechts

enkele kanten van iets belichten of slechts een ervaring delen.

Hierdoor ontstaat vaak teleurstelling omdat God nu eenmaal niet altijd door iedereen

hetzelfde doet. Wat God samen met u wil bewerken in deze wereld is uniek.

Daarom wil God "u" trainen en voorbereiden.

Dat doet Hij door ons door iedere situatie heen te onderwijzen.

God neemt niet alle problemen weg maar leert ons ze te overwinnen.

Wij moeten Ieren de kracht die in Christus is te gebruiken om te overwinnen.

Dat kan alleen als wij in een diepe relatie met Hem verbonden zijn.

In een lichaam zijn vele leden met diverse functies enz. Zo is het ook in het

lichaam van Christus de gemeente. God heeft Zijn Woord gegeven opdat Zijn

gemeente, Zijn lichaam op aarde, tot volle ontplooiing zou komen.

Het is een ramp te zien hoe God en zijn werk vaak belemmerd worden door

menselijke interpretaties van Zijn woord waardoor veel christenen niet tot een

rijk vruchtdragend leven uitgroeien. Maar vaak zelfs weer gevangenen worden van

vrees voor mensen. Gebrek aan persoonlijke kennis van Gods woord, waar mee je

de zaken kunt toetsen op juistheid, is de oorzaak van veel nederlaag en van veel

belemmering in de groei van zowel de gemeente als van de individuele christen.

Wij mogen God niet binnen de menselijke grenzen van ons denken plaatsen.

God is véél groter dan onze menselijke ideeën, emotionele ervaringen of

interpretaties van zijn woord. Dus laten wij God niet beperken. Ook niet door

interpretaties van de schrift (de Bijbel) omwille van de instandhouding van een

denominatie of organisatie etc. Dat brengt alleen maar verdeeldheid en teleurstelling.

Ons fundament moet het pure woord van God, de Bijbel, zijn, dat is eeuwig.

Al het andere zal verdwijnen als een kleed dat door de mot verteerd wordt.

In de Bijbel lezen wij bijv. nergens dat wij passieve stoelverwarmers moeten maken

of om vroom kerkje te gaan spelen. "Discipelen maken en oproepen tot bekering" is

de opdracht die Jezus Christus gaf. "Geestelijk groei" en "gemeentegroei" is een

Bijbels principe. Groei is nodig om tot de volle wasdom te komen en om Jezus in

een volgroeide staat te kunnen ontmoeten als Hij terug komt om Zijn gemeente op

te halen.

Het antwoord is:

"GA TERUG NAAR DE BIJBEL EN LEEF HET WOORD!"

Mijn gebed voor u is dat u de Here Jezus Christus zult Ieren kennen als uw

persoonlijke verlosser en redder. Dat u een levende discipel van Jezus wordt en

dat uw leven een levende brief van Christus zal zijn.

Een levende brief is niet een persoon die krampachtig de Bijbel als een wet

probeert te houden. Vasthouden aan het Woord de Bijbel, is belangrijk maar

 belangrijk is ook dat u LEEFT. In het Hogeprie­sterlijk gebed in Johannes 17:13

bad de Here Jezus: "Maar nu kom Ik tot U en Ik spreek dit in de wereld,

opdat zii ten volle miin blijdschap in zichzelf mogen hebben." Blijdschap groeit

het best als je het deelt met anderen en God de eer geeft die hem toekomt.

Joh.15: 16.

Een christen leven is niet alleen halleluja enz. (Joh.15: 18-27). De realiteit van een

wedergeboren christen die werkelijk dagelijks als een levende, dus praktiserende,

discipel van Jezus leeft, is dat er ook strijd en tegenstand ervaren wordt.

Strijd komt zowel van buitenaf als van ons eigen vlees (onze oude natuur).

In de cursus "OVERWINNINGSLEVEN" gaan wij langs vele bijbelse principes die

God ons HEEFT gegeven om naar Zijn wil te kunnen leven en daar in te volharden

totdat Hij wederkomt.

Lees deze lessen zorgvuldig en ervaar de rijkdom die God u in Christus heeft

beloofd. Maak er gebruik van en dank God er voor!

Hans Hofman


INSTRUCTIES

WILT U HET BESTE UIT DE LESSEN HALEN?

LEES DAN EERST DE VOLGENDE INSTRUCTIES.

Voordat u met de cursuslessen start is het belangrijk de volgende instructies

enkele malen door te lezen.

Ga niet eerst in de antwoorden pagina kijken. (tenzij u niets wilt Ieren uit de lessen)

Maak eerst de gehele les en vul de antwoorden met potlood in. Na het maken van de

volledige les (met potlood) kunt u zelf de les corrigeren en de juiste antwoorden met

pen of potlood invullen. (controleer de hele les zelf. Zend deze dus niet aan ons).

Lees altijd de gehele inleiding waarmee de les begint. Lees ook alle instructies

zorgvuldig. U vindt deze zowel in de inleiding van een les als tussen de vragen van

de les.

Lees alle aangegeven bijbelverzen. Denk na over deze verzen en stel uzelf vragen,

bijvoorbeeld "wat zegt dit bijbelvers over God? (of) wat zegt God hier over mij?",

(of) "hoe kan ik deze belofte ontvangen? is er een voorwaarde aan verbonden?"

Voorbeeld: Joh.1: 12. Hier lezen wij Gods belofte dat Hij macht geeft om een kind

van God te kunnen worden. De voorwaarden die God in dit vers aan deze belofte

verbindt is: "allen, die Hem aangenomen hebben,... hun, die in Zijn naam geloven;.."

Hier is het dus onze opdracht Hem aan te nemen en in Zijn naam te geloven.

Maar het is Gods werk Zijn belofte aan ons waar te maken zodra wij aan de

voorwaar­den voldoen. Is de vraag dus "wat moeten wij doen..?" dan is het

antwoord volgens Joh.1: 12 "Hem aannemen".

(Als wij niet voldoen aan de voorwaarde dan missen wij de vervulling van Gods

belofte. God houdt ook dan van ons maar God kan dan zijn liefde niet ten volle

met ons delen omdat wij niet luisteren, niet aan zijn vraag Hem aan te nemen

voldoen.

Een ander voorbeeld is: "Welke vraag komt tot ons in Jozua 24:15 ?"

Het gaat hier dus om de "vraag" die gesteld wordt en niet om het antwoord op die

vraag. De vraag in dit vers luidt "kiest dan heden (vandaag/nu) wie u dienen zult".

Het is dus zowel bij het lezen van de vragen als bij het lezen van de bijbelverzen

van groot belang dat u duidelijk de vraag, de opdracht, het probleem, het antwoord

op.., of de belofte weet te lokaliseren. Alleen als u de vraag goed begrijpt kunt u

het juiste antwoord geven. De meeste antwoorden vindt u in het aangegeven

bijbelvers, uitgezonderd de vragen die iets persoonlijks aan u vragen.

Het gaat er in de vragen niet om of u het bijbelvers weet te vinden maar of u het

bijbelvers begrijpt. Het antwoord op de vragen is "de kern het het centrale punt waar

het om gaat" in de tekst. Ga dus niet het hele bijbelvers kopiëren. Als de vraag is:

Wat belooft God in Joh.3:16?, dan is het antwoord: "eeuwig leven".

Het gaat hier dus om de belofte.

Waarom korte antwoorden en niet de hele tekst?

Antwoorden zijn de centrale punten waar het in deze studie omgaat.

Het nadenken over deze punten en het opnemen in onze geest en denken van

deze bijbelse waarheden. Dit is de vitaminerijke honing voor onze geestelijkgroei

en ons zwaard in de geestelijke strijd van elke dag.

Wees niet bang te zeggen wat God over u zegt! Wees niet bang om te doen

wat God zegt dat u kunt en mag doen! Laat God niet staan wachten als God

iets aan u vraagt. Als God een opdracht geeft in Zijn woord dan geeft Hij u ook

de kracht om die opdracht te vervullen. Angst om te falen of vrees voor mensen

is vaak meer een belemmering dan het ontbreken van de kracht. God voorziet

maar angst en vrees belemmert. Geloofsvertrouwen in God geeft kracht maar

twijfel en argumentaties en redenaties van mensen ontnemende kracht.

Maak niet meer dan één les per week. Vergeet niet dat het STUDIE is en geen

leesboek.

BID voor elke les en vraag God de vader u in de naam van Zijn Zoon Jezus Zijn

Woord te begrijpen en u met Zijn heilige Geest en Zijn kracht te zalven.

Zodat u in Jezus voetsporen kunt wandelen in ieder aspect van uw dagelijks leven.

Moge de Here u zegenen met Zijn eeuwige Woord.

Ga nu naar: menu 2 submenu 1 voor les 1, submenu 2 voor les 2 enz.

(Print de instrukties en de lessen uit.

Na alle 9 lessen van de Overwinningscursus heeft u een handig (gratis) naslagwerk. 

In menu 2 submenu 10 vind u de antwoorden waarmee u zelf de

lessen kunt corrigeren zodat u een correct naslagwerk kunt maken.